image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Politika Jakosti

Politika Jakosti

Za účelem zvýšení kvality našich produktů a služeb zavádíme systém managementu jakosti dle normy ISO 9001. Společnost také podporuje systém trvale udržitelného hospodaření v lesích a zavedla a používá systém managementu v souladu s normou CFCS 2002 a zavazuje se ho rozvíjet a uplatňovat. 

Kvalita produktů a služeb – základ spokojenosti

1. Záruka kvality práce prováděných činností v oblasti ochrany a pěstování lesa

 • Lesnické práce jsou záležitostí dlouhodobou a jejich kvalita je dána odborností všech pracovníků společnosti. Dále pak dodržováním standardních pracovních postupů a technologií.

2. Spokojenost zákazníka

 • Pracovníci společnosti osobně jednají se zástupcem odběratele o průběhu prací a služeb. Případné problémy řeší na místě. Po ukončení sezóny je projednáno se zástupcem zákazníka předchozí období a zjišťuje se spokojenost s průběhem a kvalitou prací.

3. Spolupráce s dodavateli

 • Strategií společnosti je udržování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů. Od dodavatelů očekáváme a vyžadujeme kvalitní a včasné služby a dodávky zboží, na druhé straně nabízíme korektní obchodní a platební morálku.

4. Neustále zlepšování

 • Nepřetržitě vyhledáváme příležitosti ke zlepšení zejména v oblasti kvalitních vstupních materiálů a služeb. Příležitost ke zlepšení je vyhledávána také při komunikaci se zákazníkem.

5. Dodržování platných právních předpisů

 • Vzhledem ke skutečnosti, že podnikáme v oblasti lesnictví, je dodržování právních předpisů v této oblasti samozřejmostí a toto vyžadujeme i od svých dodavatelů.

6. Služby

 • Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci služeb je nabízeno zákazníkům zboží, které vyžaduje odborné znalosti při jeho použití, je samozřejmostí, že nabízíme odpovídající poradenství a informační servis v oblasti ochrany a pěstování lesa.

7. Finanční zajištění

 • Vzhledem ke složité finanční situaci na trhu se dřevem a v oblasti lesnictví jako celku zajišťujeme v rámci platných právních předpisů takové mechanismy zajištění financování a plateb za zboží a služby, které vedou ke zvýšení vymahatelnosti pohledávek a snížení jejich objemu.

8. Komunikace a informační toky

 • Přetrvávající krize na trhu vyžaduje zvýšenou pozornost předávání informací jak uvnitř společnosti, tak při komunikaci s partnery mimo naší společnost. 

Vedení Lesního družstva obcí podporuje tuto Politiku kvality a C-O-C především:

 • Seznamováním pracovníků s důležitostí plnění požadavků zákazníka, úkolů a požadavků na ověřování C-o-C
 • Neustálou podporou systému jakosti a jeho zlepšování pomocí stanovených cílů,
 • Sledováním parametrů procesů a jejich řízením,
 • Zajišťováním takových zdrojů, aby mohly být tyto zásady a cíle plněny.

Lesní družstvo obcí očekává od svých spolupracovníků plnou podporu a uplatňování těchto zásad ve všech činnostech při plnění pracovních úkolů. 

V Přibyslavi dne 12.2.2012                                                           

 • Ing. Jiří Svoboda - ředitel
 • Ing. Petr Podhrázký - představitel vedení pro jakost